Statut przedszkola

Rada Pedagogiczna przedszkola Bajkowy Dworek uchwaliła następujące zmiany w statucie placówki:

1) Rozdział I
pkt 3

1. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych ustalonych przez Dyrektora przedszkola, o których musi poinformować Rodziców ( opiekunów prawnych ) dzieci do końca września danego roku dydaktycznego.

2. Za dni wolne ustalone z organem prowadzącym Rodzicom przysługuje tylko zwrot za wyżywienie.

3.Tygodniowy dzienny czas pracy może być wydłużony lub skrócony w zależności od potrzeb – decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor

4. Przedszkole może w ciągu roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb

5. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich Przedszkole może nie prowadzić zajęć dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych co nie wpływa na wysokość opłat stałych.

pkt 4

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole ma prawo zwolnić dziecko w całości lub w części z ponoszonych opłat.

2) Rozdział IV organizacja przedszkola
pkt 2

2. Oddział przedszkolny liczy 15 dzieci.

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o zwiększeniu liczebności dzieci w oddziale np. do 20